Taxacions

En Matèria de Taxacions abasten les més diverses finalitats, a saber:

· Assessorament en compravendes.

· Valoració d'Actius davant Societats.

· Partició d'Herències davant successions.

· Particions en separacions matrimonials i societàries.

· Determinació de Patrimonis Immobiliaris.

· Taxacions en Expropiacions Administratives.

· Taxacions Judicials (subhastes, determinació de danys, quanties, etc).

· Valoracions Fiscals (Perit Tercer).

· Valoracions Administratives (Cadastrals, Hisenda, Seguretat Social, etc).

· Valoració de riscos i sinistres davant Companyies Asseguradores.

· Qualsevol altra finalitat possible.

Taxacions - Jordi fabra Grau