Peritatges

Assessorament verbal i escrit mitjançant l'emissió i ratificació d'Informes, Dictàmens, Proves Pericials relacionats amb:

· Valoracions i Taxacions en general.

· Actuacions com a Perit Tercer davant Hisenda.

· Valoracions Expropiatòries.

· Valoracions *Particionales (Herències, Separacions).

· Mesurament de solars, terrenys i finques rústiques.

· Partions i particions de terrenys i finques.

· Assessorament Tècnic sostingut a Gabinets Jurídics.

· Etc.

Disposem d'una molt àmplia experiència professional, davant:

Jutjats, Organismes de l'Administració, Entitats Asseguradores, Entitats Financeres, Societats Mercantils, Gabinets Jurídics i Particulars.

Actuem preferentment a Catalunya.

Peritatges - Jordi Fabra Grau